BHP: obiekty budowlane

Wymagania BHP dla obiektów budowlanych

Każdy obiekt budowlany, gdzie są pomieszczenia do pracy, musi (wg art. 213-214 kp) spełniać wymagania w zakresie bhp. Budowa lub przebudowa budynków, w których mają być pomieszczenia pracy, muszą być wykonane według projektów uwzględniających bhp, a także muszą posiadać pozytywne opinie odpowiednich rzeczoznawców. Przepisy, które regulują te kwestie, to: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 247, poz. 1835), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 ze zmianą Dz. U. z 2009 r., nr 119, poz. 998) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. nr 210, poz. 1792). Przebudowa tego rodzaju budynków powinna wpłynąć na polepszenie się warunków bhp.

Sposób przekazania obiektu budowlanego

Według ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623) dana budowa jest zakończona w sytuacji, gdy są spełnione następujące warunki: wszystkie prace budowlane w budynku są wykonane oraz teren wokół budynku jest uporządkowany. Potwierdza to kierownik budowy w specjalnym oświadczeniu oraz w dzienniku budowy. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które otrzymuje się po wcześniejszym (14 dni przed planowanym terminem użytkowania) zawiadomieniu o tym planowanym fakcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Obie instytucje są zobowiązane w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia do kontroli wskazanego obiektu budowlanego pod kątem jest zgodności z projektem budowlanym. Brak odpowiedzi z ich strony w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia jest traktowane jako brak uwag i sprzeciwu. W przypadku ich sprzeciwu, PINB może wydać negatywną opinię, a wtedy budynek nie zostanie oddany do użytkowania. PINB przeprowadza swoją kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku i na jej podstawie wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Kiedy zostanie już wydana pozytywna decyzja i budynek zostanie oddany do użytku, inwestor budowy / przebudowy przekazuje wszelkie dokumenty dotyczące tego budynku właścicielowi lub zarządcy obiektu. Są to m.in. dokumentacje budowy i powykonawcze, wszelkie decyzje, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, urządzeń i instalacji. Dokumenty te należy przechowywać przez cały czas istnienia budynku.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie