Słowniczek pojęć BHP

23.11.2022
Słowniczek pojęć BHP

Słowniczek pojęć BHP: bezpieczeństwo i higiena pracy na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo i higiena pracy są kluczowymi elementami każdej organizacji, które dba o zdrowie i dobrostan swoich pracowników. Zrozumienie podstawowych pojęć z tego obszaru jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym artykule przedstawiamy słowniczek pojęć BHP , które pomogą lepiej zrozumieć tę tematykę. 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - definicje bhp

Bezpieczeństwo pracy: stan, w którym ryzyko wypadków i obrażeń w miejscu pracy jest zminimalizowane poprzez odpowiednie procedury, szkolenia i nadzór. 

Higiena pracy: zapewnienie pracownikom warunków pracy, które minimalizują ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych związanymi z ich miejscem pracy. 

2. Rodzaje szkoleń - podstawowe definicje bhp

Kurs: formalne szkolenie prowadzone przez specjalistów w danym dziedzinie w celu nauczenia pracowników określonych umiejętności lub wiedzy. 

Samokształcenie kierowane: Indywidualna nauka i rozwijanie umiejętności przez pracownika, często z wykorzystaniem dostępnych materiałów edukacyjnych. 

Seminarium: Spotkanie grupy pracowników, na którym omawiane są konkretne tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, często prowadzone przez ekspertów. 

Instruktaż: Proces przekazywania pracownikowi wiedzy i umiejętności w sposób bardziej osobisty, zazwyczaj przez doświadczonego pracownika.

3. Wypadki przy pracy - definicje związane z bhp

Wypadek przy pracy: nagłe, niezamierzone zdarzenie, które prowadzi do obrażeń lub śmierci pracownika w miejscu pracy.

Incident: zdarzenie o niskim ryzyku, które nie prowadzi do obrażeń, ale może stanowić sygnał ostrzegawczy i być sytuacją bliską wypadku.

Zakres kontroli: obszar, w którym wypadki mogą się zdarzyć, często identyfikowany poprzez analizę ryzyka. 


4. Ochrona przeciwpożarowa - podstawowe definicje bhp

Gaśnica: Urządzenie służące do gaszenia pożarów, dostępne w różnych klasach i rodzajach w zależności od rodzaju pożaru.

Próba ewakuacji: Planowane ćwiczenie mające na celu sprawdzenie gotowości pracowników do ewakuacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Droga ewakuacyjna: Określona trasa, którą pracownicy powinni podążać podczas ewakuacji, zazwyczaj oznakowana i wolna od przeszkód.

Strefa pożarowa: Określony obszar w budynku, w którym wybuchł pożar, a który jest ograniczony, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się.

5. Ergonomia - definicje związane z bhp

Ergonomia: Dziedzina nauki zajmująca się dostosowywaniem stanowisk pracy, narzędzi i procesów do ludzkiego ciała, w celu zapobiegania urazom i poprawienia efektywności pracy. 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe: Czynniki w środowisku pracy, takie jak hałas, chemikalia czy mikroorganizmy, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie pracowników. 

Prace szczególnie niebezpieczne: Rodzaje prac, które niosą ze sobą wyjątkowo wysokie ryzyko wypadków lub skutków zdrowotnych, na przykład prace na wysokościach czy w strefach zagrożonych wybuchem.

6. Ewakuacja - podstawowe definicje bhp

Ewakuacja: Proces bezpiecznego opuszczania budynku lub obszaru w przypadku zagrożenia lub awarii. 

Punkt zbiórki: Wyznaczone miejsce, gdzie pracownicy zbierają się po ewakuacji w celu sprawdzenia obecności i bezpieczeństwa. 

Drabina ewakuacyjna: Przenośna drabina używana do ewakuacji z budynków, zwłaszcza w sytuacjach, gdy tradycyjne drogi ewakuacyjne są zablokowane. 

Plan ewakuacji: Dokładnie opracowany plan określający procedury i trasy ewakuacyjne oraz przypisane role w przypadku sytuacji kryzysowych.

7. Procedury i zasady SOP - definicje bhp

(Standard Operating Procedure (SOP): standardowe procedury operacyjne - pisemne instrukcje, które określają kroki do wykonania w określonych sytuacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo. 

LOTO (Lockout-Tagout): procedura zabezpieczania maszyn i urządzeń przed przypadkowym uruchomieniem lub energizacją w celu zapobieżenia wypadkom. 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points): system analizy zagrożeń i kontrolowania krytycznych punktów, stosowany w przemyśle spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

8. Ocena ryzyka - definicje związane z bhp

Ocena ryzyka: proces identyfikowania, analizowania i oceny potencjalnych zagrożeń dla pracowników oraz opracowanie planu działania w celu ich minimalizacji. 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): metoda analizy, która identyfikuje potencjalne błędy w systemach i określa ich wpływ na bezpieczeństwo. 


SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): analiza, która identyfikuje mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9. Środki ochrony EPP - definicje bhp

Personal Protective Equipment (EPP): środki ochrony osobistej, takie jak kaski, okulary ochronne, maski czy rękawice, które chronią pracowników przed obrażeniami. 

Ventilation: system wentylacji, który zapewnia czyste powietrze i usuwa szkodliwe substancje chemiczne z miejsca pracy. 

Guarding: barierki, osłony lub inne zabezpieczenia na maszynach i urządzeniach, które chronią pracowników przed kontaktem z ruchomymi częściami. 

10. Szkolenie i świadomość - podstawowe definicje bhp

Safety Culture: kultura organizacyjna promująca bezpieczeństwo i higienę pracy jako wartość priorytetową. 

Szkolenie wstępne: szkolenie wprowadzające dla nowych pracowników, które zawiera informacje na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Near Miss Reporting: system zgłaszania prawie-wypadków, które nie spowodowały obrażeń, ale mogłyby, aby zapobiec przyszłym wypadkom.

11. Zarządzanie ryzykiem - definicje bhp

Risk Management: proces identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, w celu minimalizacji wypadków i obrażeń. 

Emergency Response Plan: Plan reagowania w nagłych przypadkach, który określa kroki do podjęcia w przypadku awarii lub wypadku. 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration): federalna agencja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanach Zjednoczonych, która ustala przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to istotne aspekty w każdej organizacji. Zrozumienie podstawowych pojęć z tego obszaru jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Warto inwestować w szkolenia pracowników, świadomość oraz systemy zarządzania ryzykiem, aby minimalizować ryzyko wypadków i zachować zdrowie pracowników. Dzięki temu organizacje mogą osiągnąć lepszą wydajność, zadowolenie pracowników i zminimalizować koszty związane z obrażeniami w miejscu pracy. Słowniczek pojęć BHP pomoże nabyć tę podstawową, niezbędną dla każdego wiedzę. Nasz autorski słowniczek pojęć będzie na bieżąco aktualizowany o nowe definicje.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie