BHP: pomieszczenia pracy

Pomieszczenia pracy stałej i pracy czasowej

Pomieszczenia pracy stałej to takie, gdzie pracownik wykonuje swoją pracę dłużej niż 4 godziny w ciągu doby.

Pomieszczenia pracy czasowej to takie, gdzie łączny czas przebywania tego samego pracownika wynosi w ciągu doby 2-4 godzin.

Pomieszczeniami pracy nie są takie pomieszczenia, w których ci sami pracownicy przebywają łącznie krócej niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter pracy dorywczej lub  kiedy praca polega na dozorze lub konserwacji urządzeń lub na utrzymaniu porządku i czystości. Nie są to także pomieszczenia, w których występują procesy technologiczne i pracownicy nie mogą ich obsługiwać bez zachowania specjalnych środków ochrony i reżimu organizacji pracy. Nie są to również pomieszczenia, w których hoduje się rośliny lub zwierzęta, niezależnie od tego, jak długo przebywają w nich pracownicy zajmujący się obsługą.

Pomieszczenia pracy poniżej poziomu terenu

Na ogół pomieszczenia pracy stałej nie mogą znajdować się poniżej poziomu terenu, który otacza budynek. Jednak są sytuacje wyjątkowe, które to umożliwiają: gdy wymaga tego rodzaj produkcji (np. w rozlewniach win, w chłodniach, itp.), mogą to być także pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni, warsztatach podręcznych oraz w pomieszczenia handlowych, usługowych i gastronomicznych znajdujących się w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach kolejowych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych.

Lokalizacja taka powinna spełniać warunki i wymagania przepisów techniczno-budowlanych podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), oraz rozporządzenia zmieniające (z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz. 1156; z 2008 r. nr 201, poz. 1238; z 2008 r. nr 228, poz. 1514; z 2009 r. nr 56, poz. 461; z 2010 r. nr 239, poz. 1597). Powinny także uzyskać zgodę odpowiedniego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Uzyskanie zgody na tego typu lokalizację pomieszczeń pracy nie wymaga dodatkowo zgody na stosowanie oświetlenia sztucznego w tych pomieszczeniach.

Minimalne wymiary powierzchni i kubatura pomieszczeń pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) jasno mówi, że w pomieszczeniu stałej pracy każda z zatrudnionych osób musi mieć zapewnione co najmniej: 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 podłogi nie zajętej przez firmowy sprzęt, urządzenia techniczne, itp.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie