Szkolenia BHP - Regulamin

REGULAMIN SERWISU
szkolenia-bhp24.pl
z dnia 25-05-2018

DEFINICJE

PARTNER – osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, pracownik służby BHP lub osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do realizacji szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie obowiązujących przepisów, nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Partner jest organizatorem szkolenia w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. dalej: „Rozporządzenie BHP”).

USŁUGODAWCA - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467. Usługodawca nie jest organizatorem szkolenia w rozumieniu Rozporządzenia BHP. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Usługodawcy jest p. Michał Stolarczyk, e-mail: bok@szkolenia-bhp24.pl, adres do korespondencji: Michał Stolarczyk, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Księdza Siemaszki 27a/15, 31-207 Kraków.

SERWIS - w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.szkolenia-bhp24.pl i przeznaczony jest do samodzielnego organizowania przez Partnerów szkoleń dla swoich Klientów Końcowych. Właścicielem Serwisu oraz wszelkich treści zawartych w Serwisie jest p. Michał Stolarczyk.

PANEL KLIENTA – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Partnera w ramach Serwisu. Partner może wykorzystywać Panel Klienta do zarządzania Usługami. Instrukcja obsługi Panelu Klienta, będąca jednocześnie wykazem i opisem Usług, umieszczona została w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

SZKOLENIE – szkolenie wstępne lub okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learning), dostępne w ramach Usługi, opracowane na podstawie programów zgodnych z Rozporządzeniem BHP, na które składają się m.in. takie elementy jak: treści do czytania, materiały do pobrania oraz linki zewnętrzne, filmy instruktażowe, testy, quizy oraz egzaminy sprawdzające wiedzę. Wykaz aktualnie dostępnych Szkoleń opublikowany jest w odpowiedniej zakładce w Serwisie; są to w szczególności następujące szkolenia:
a) szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (PL i EN),
b) szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców (PL i EN),
c) szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (PL),
d) szkolenie wstępne: wirtualna prezentacja (PL),
e) szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych służby cywilnej (PL),
f) szkolenie okresowe dla kierowników i pracodawców służby cywilnej (PL),
g) szkolenie podstawowe z ochrony przeciwpożarowej (PL).

USŁUGA – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Partnerów w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności: dostęp do Szkoleń, dostęp do Panelu Klienta oraz jego funkcjonalności. Partner może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Panelu Klienta.

KLIENT KOŃCOWY – podmiot, z którym Partner zawarł umowę dotyczącą realizacji Szkoleń.

PRACOWNIK – pracownik Klienta Końcowego, dla którego Partner uruchomił Szkolenie w ramach Usługi.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz wypełniany przez Partnera, służący do założenia Panelu Klienta, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad na jakich Usługodawca będzie udostępniać Partnerowi Usługi w ramach serwisu www.szkolenia-bhp24.pl do realizacji Szkoleń dla Pracowników zatrudnionych przez Klienta Końcowego.

2. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, zasady ich wykonywania oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Partnera,
b) zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
c) zasady ochrony danych osobowych.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Partnerom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Partner nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

5. Do korzystania z Serwisu, w szczególności do dokonywania zakupów Szkoleń oraz korzystania ze Szkoleń, konieczne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Partner jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

7. Usługodawca zapewnia Partnerowi:
a) dostęp do strony internetowej www.szkolenia-bhp24.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oraz jej funkcjonalności, z zastrzeżeniem punktów 10 - 13 Regulaminu,
b) prawo korzystania ze Szkoleń dostępnych za pośrednictwem Serwisu,
c) zabezpieczenie danych w Serwisie poprzez zapewnienie połączeń internetowych szyfrowanych certyfikatem Enterprise SSL.

8. Szkolenia będą organizowane przez Partnera metodą samokształcenia kierowanego (e-learning) za pośrednictwem Serwisu.

9. Usługodawca umieści logotyp Partnera w treści Szkolenia w taki sposób, aby był on widoczny dla zalogowanych Pracowników, w lewym górnym rogu platformy e-learning (w miejsce logotypu szkolenia-bhp24.pl). Obowiązek ten zostanie dopełniony przez Usługodawcę pod warunkiem otrzymania od Partnera logotypu w formie pliku .jpg w formacie 257 x 46.

10. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu, niezbędnych do wprowadzania nowych funkcjonalności.

11. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które powstały w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych okolicznościami niezawinionymi przez Usługodawcę, w szczególności w wyniku działania siły wyższej tj.: wojny, katastrof naturalnych, zamieszek oraz innych nie wywołanych przez Usługodawcę wydarzeń (strajk, awaria sieci przesyłowej, zakłócenia w komunikacji, działania osób trzecich, przed którymi Usługodawca, przy zastosowaniu powszechnie dostępnych technik, nie może się uchronić, nakazy krajowej lub zagranicznej władzy zwierzchniej), jak również awarii serwerów, sieci telekomunikacyjnej lub innych zdarzeń natury technicznej.

12. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem dostępu Partnera do Serwisu w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu używanych przez Usługodawcę urządzeń i systemów komputerowych, o ile zakłócenia te nie zostały wywołane przez Usługodawcę. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które wynikły z braku dostępu do Systemy spowodowanego podaniem przez Klienta nieprawidłowych danych.

13. Usługodawca może zawiesić dostęp do Serwisu na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych w jego funkcjonowaniu.

14. Wszelkie problemy dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz realizacji umów zawartych za jego pośrednictwem należy zgłaszać poprzez przesłanie informacji o problemie (reklamacji) na adres e-mail: bok@szkolenia-bhp24.pl Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony Usługodawcy.

15. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. W reklamacji należy opisać zgłaszaną nieprawidłowość.

16. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest wiadomością e-mail na adres e-mail Partnera podany w Formularzu Rejestracyjnym. O ile reklamacja nie zostanie w tym terminie rozpatrzona, Usługodawca jest obowiązany poinformować o tym Partnera w opisany wyżej sposób, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia reklamacji oraz powód przesunięcia określonego wyżej terminu załatwienia reklamacji.

 

NAWIĄZANIE I ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

17. W celu nawiązania współpracy pomiędzy Usługodawcą a Partnerem konieczne jest wypełnienie przez Partnera pisemnego Formularza Rejestracyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz przesłanie go Usługodawcy.

18. Poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Rejestracyjnego Parter zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

19. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, tworzy Panel Klienta, o loginie będącym podanym przez Partnera adresem poczty elektronicznej oraz zabezpiecza go hasłem podanym w Formularzu Rejestracyjnym. Hasło podane w Formularzu rejestracyjnym, służące do utworzenia Panelu Klienta, powinno być przez Partnera zmienione przy pierwszym zalogowaniu się Partnera do Panelu Klienta, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty pierwszego logowania.

20. Sposób korzystania z Panelu Klienta oraz jego funkcjonalności opisany został w Instrukcji Obsługi Panelu Klienta www.szkolenia-bhp24.pl, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

21. W momencie umożliwienia Partnerowi dostępu do Panelu Klienta pomiędzy Usługodawcą a Partnerem zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Panelu Klienta.

22. Partner uzyskuje dostęp do utworzonego Panelu Klienta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła. Hasło ustanowione samodzielnie przez Partnera powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery i znaki specjalne oraz powinno być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni. Usługodawca nie ponosi konsekwencji za skutki ewentualnych naruszeń praw Partnera wynikających z niezastosowania się do w/w wymogów.

23. Usługodawca może odmówić utworzenia Panelu Klienta, zablokować lub usunąć istniejący Panel Klienta, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

24. Partner zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Panelu Klienta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

25. Partner jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dotyczących Panelu Klienta w każdym czasie, poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego oświadczenia listem poleconym do osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony Usługodawcy na adres: Michał Stolarczyk, ul. Księdza Siemaszki 27a/15, 31-207 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@szkolenia-bhp24.pl Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę takiego oświadczenia Panel Klienta w Serwisie zostanie usunięty.

26. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Panelu Klienta oraz usunąć Panel Klienta w przypadku zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu lub przeniesienia świadczenia takich usług na osobę trzecią, naruszenia przez Partnera prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Partnera przez okres co najmniej 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Panel klienta wraz ze znajdującymi się w nim danymi zostanie usunięty.

 

CENNIK I ZAMÓWIENIA

27. Ceny Szkoleń oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane są w Panelu Klienta w zakładce Zamów szkolenie. Zmiana cen Szkoleń nie stanowi zmiany Regulaminu ani umowy o korzystanie z Panelu Klienta.

28. Ceny podawane są w kwocie netto (bez podatku VAT) i ulegają powiększeniu o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

29. Termin płatności cen ustala się na 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Partnerowi.

30. W przypadku opóźnienia w płatności ceny Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w maksymalnej dopuszczalnej przez przepisy prawa wysokości. Usługodawca będzie również uprawniony do obciążenia Partnera opłatą dodatkową za upomnienie o braku płatności w wysokości: 10,00 złotych za pierwsze upomnienie oraz 25,00 złotych za każde kolejne upomnienie. W przypadku zwłoki w zapłacie opłat za upomnienie Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie na zasadach obowiązujących dla odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności ceny.

31. W przypadku opóźnienia Partnera w zapłacie ceny, wynoszącego co najmniej 7 dni (liczone od terminu płatności określonego w punkcie 29 Regulaminu), Usługodawca będzie również uprawniony, wedle własnego wyboru, do:
a) wyłączenia funkcjonalności Serwisu polegającej na możliwości składania zamówień na Szkolenia,
b) zablokowania możliwości korzystania przez Partnera i/lub Pracownika z Usług wykupionych przez Partnera, w tym: Usług, za które dokonał już płatności (dostępu do Panelu Klienta, dostępu do wykupionych Szkoleń)
c) anulowania zamówienia / zamówień Partnera na Szkolenia, za które Partner zapłacił już należną cenę (co oznaczać będzie definitywną utratę uprawnienia do korzystania z tych Szkoleń) oraz skompensowania zaległych płatności Partnera z kwotą zapłaconej ceny za anulowane Szkolenia, przy czym Usługodawca będzie uprawniony do anulowania zamówienia / zamówień na Szkolenia o wartości odpowiadającej zaległej cenie oraz kwocie innych należności wskazanych w punkcie 30 powyżej, co do których Partner zalega z zapłatą
- przy czym przed skorzystaniem przez Usługodawcę z w/w uprawnień Partner zostanie wezwany wiadomością e-mail do zapłaty wszelkich zaległych kwot (ceny, odsetek ustawowych, opłat za upomnienie), pod rygorem skorzystania przez Usługodawcę z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie. Wyłączone funkcjonalności zostaną Partnerowi przywrócone niezwłocznie po uregulowaniu wszystkich zaległych cen wraz z odsetkami oraz dodatkowymi opłatami.

32. Szkolenia mogą być zamawiane jednorazowo w ilości minimum 10 sztuk. Jedno Szkolenie służy do przeszkolenia jednego Pracownika. Zamówione Szkolenia nie mają terminu ważności.

33. Złożenie przez Partnera zamówienia na Szkolenia, wskazujące na ilości sztuk poszczególnych typów Szkoleń będzie następować przez formularz zamówienia szkoleń dostępny w Panelu Klienta.

34. Zamówienie na Szkolenia zostaje złożone w momencie kliknięcia na przycisk „Zamawiam” w zakładce „Zamów szkolenia” w Panelu Klienta. Złożenie zamówienia na Szkolenia wymaga uprzedniego zaakceptowania treści Regulaminu. Złożenie zamówienia potwierdzane jest poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres e-mail Partnera.

35. Poprzez złożenie zamówienia na Szkolenia Partner uzyskuje:
a) prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu dotyczących wykorzystania Szkoleń przez Partnera, takich jak możliwość automatycznego uzyskiwania informacji o: momencie rozpoczęcia oraz ukończenia Szkolenia przez Pracownika, tygodniowych postępach w Szkoleniu, wyniku egzaminu sprawdzającego efekty przeprowadzonego Szkolenia,
b) odpłatną, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencję na materiały edukacyjne składające się na Szkolenia, przyznaną na czas posiadania przez Partnera dostępu do Panelu Klienta.

36. Licencja na materiały szkoleniowe składające się na Szkolenie obejmuje następujące pola eksploatacji: i) zwielokrotnianie dowolną techniką, ii) wprowadzenie do obrotu, iii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Usługodawca zezwala Partnerowi na udzielanie dalszych licencji w zakresie, jakim Partnerowi przysługuje prawo do korzystania z materiałów Szkoleniowych na podstawie niniejszej licencji.


OBOWIĄZKI PARTNERA

37. Partner w zakresie realizacji Usługi zobowiązuje się do samodzielnego korzystania z funkcjonalności Panelu Klienta w celu:
a) zamawiania Szkoleń,
b) dodawania, usuwania, edytowania danych szkolonych Pracowników,
c) aktywowania i ponownego aktywowania Szkoleń dla Pracowników,
d) generowania raportów oraz wyników egzaminów.

38. Partner będzie otrzymywał drogą emaliową na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym powiadomienia systemowe dotyczące:
a) momentu rozpoczęcia Szkolenia przez Pracownika,
b) tygodniowych postępów Pracowników w realizacji Szkolenia,
c) momentu ukończenia przez Pracownika Szkolenia i uzyskanego wyniku egzaminu,
d) upływających terminów szkoleń okresowych BHP oraz badań lekarskich (o ile dane takie znajdują się w Serwisie).

39. Partner zobowiązuje się zapewnić Pracownikom dostęp do:
a) łącza internetowego o przepustowości co najmniej 1024 kbs w celu realizacji Szkolenia,
b) portalu internetowego youtube.com, na którym umieszczone są filmy instruktażowe składające się na Szkolenia (UWAGA: niektórzy Klienci Końcowi blokują Pracownikom dostęp do powyższego portalu; w takich sytuacjach Partner jest obowiązany do ustalenia z Klientem Końcowym zasad usunięcia blokady na czas realizacji Szkolenia),
c) materiałów uzupełniających w sytuacji, gdyby ryzyko zawodowe na stanowisku wykraczało poza tematykę zawartą w programie szczegółowym Szkolenia,
d) możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych (w szczególności w przypadku przeglądarki Internet Explorer wersji 11 lub nowszej).

40. W przypadku niedopełnienia przez Partnera przynajmniej jednego z obowiązków, o których mowa w punkcie 39 Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu. W takiej sytuacji Usługodawca będzie zobowiązany jedynie do podjęcia działań umożliwiających Pracownikom ukończenie realizowanych Szkoleń w możliwie szybki oraz komfortowy sposób.

41. Partner, jako organizator szkolenia, w czasie obowiązywania umowy zobowiązuje się do przestrzegania wymogów Rozporządzenia BHP, a w szczególności zobowiązuje się do:
a) posiadania uprawnień do organizowania szkoleń okresowych BHP na podstawie obowiązujących przepisów,
b) zapewnienia kadry z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń okresowych BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) z późniejszymi zmianami.
c) wydawania zaświadczeń ukończenia szkolenia,
d) prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

42. Naruszenie obowiązków Partnera określonych w punkcie 41 Regulaminu uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia umowy zawartej z Partnerem w trybie natychmiastowym.

43. Partner ma obowiązek informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych, które pierwotnie podał w Formularzu Rejestracyjnym, a w szczególności: zmiany nazwy podmiotu lub formy prawnej prowadzonej działalności, z czym wiąże się zmiana numerów NIP, REGON, KRS, zmiany adresu korespondencyjnego, zmiany danych kontaktowych oraz osoby kontaktowej, a także do bieżącego aktualizowania tych danych w stosowanych zakładkach Panelu Klienta.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

44. Administratorem danych osobowych Pracowników oraz Klientów Końcowych jest Partner.

45. Na mocy umowy dotyczącej korzystania z Panelu Klienta oraz świadczenia usług Partner niniejszym powierza Usługodawcy do przetwarzania wprowadzone do Serwisu dane Klientów Końcowych oraz Pracowników, stanowiące dane osobowe w rozumieniu w/w ustawy.

46. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań/czynności wynikających z umowy lub umów zawartych przez Partnera z Usługodawcą.

47. Usługodawca zobowiązany jest:
a) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zabezpieczyć je poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
b) nadać upoważnienia do przetwarzania w imieniu Partnera i na jego polecenie danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy łączącej Usługodawcę oraz Partnera oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych;
c) zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych powierzonych mu przez Partnera przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji w/w umowy lub postanowień nin. Regulaminu, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Usługodawcą, jak i po ustaniu zatrudnienia lub współpracy,
d) informować Partnera o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

48. Usługodawca pomaga Partnerowi w miarę swoich możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, a także w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

49. Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych, zgłasza je Partnerowi za pośrednictwem wiadomości e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili stwierdzania naruszenia.

50. Usługodawca po zakończeniu współpracy z Partnerem jest zobowiązany do usunięcia powierzanych mu danych osobowych, o ile z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika obowiązek/uprawnienie do ich dalszego przetwarzania przez Usługodawcę.

51. Usługodawca na każdy pisemny wniosek Partnera zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora. Partner ma prawo do weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych, w sposób każdorazowo ustalony przez Strony.

52. Usługodawca udostępni Partnerowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązku określonego w art. 28 RODO.

53. Usługodawca jest zobowiązany po stwierdzeniu naruszeń w procesie przetwarzania danych osobowych do ich usunięcia w terminie i sposób ustalony przez Strony.

54. Partner upoważnia Usługodawcę do dalszego powierzania danych osobowych przekazanych Usługodawcy w związku z założeniem Panelu Klienta oraz wykonywaniem umów łączących Partnera i Usługodawcę, w celu niezbędnym do wykonania świadczenia przez Usługodawcę usług na rzecz Partnera, podmiotom będącym podwykonawcami oraz współpracownikami Usługodawcy, we współpracy z którymi Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, o ile podmioty te zapewniają poziom bezpieczeństwa powierzonych im danych zgody z wymogami wynikającymi z RODO.

55. Partnerowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, jakim podmiotom Usługodawca powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec powierzenia przez Usługodawcę danych osobowych do przetwarzania podwykonawcom oraz współpracownikom w przypadku, gdy nie stosują oni wymaganego przez przepisy prawa poziomu zabezpieczenia powierzanych im przez Usługodawcę danych osobowych. Złożenie sprzeciwu oznacza zakaz podpowierzenia danych podmiotowi co do którego sprzeciw został wniesiony. W przypadku jeśli sprzeciw uniemożliwia Usługodawcy realizację usługi, ma on prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, co wiąże się z usunięciem Panelu klienta Partnera wraz ze znajdującymi się w nim danymi.

56. Usługodawca oraz Partner zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania, gwarantowały zabezpieczenie tych danych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

57. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Partnera uzyskanych przez Usługodawcę w związku z wykonaniem umów o których mowa w Regulaminie.

58. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Partnerów mogą być również przetwarzane przez Usługodawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Usługodawcę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także po wyrażeniu na to uprzedniej zgody w celu informowania Partnerów o nowych produktach, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

59. Podanie przez Partnera osobowych jest konieczne dla założenia Panelu Klienta, a także dla możliwości korzystania z jego funkcjonalności oraz dla składania za jego pośrednictwem zamówień.

60. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Partnerów przez cały czas istnienia Panelu Klienta w Serwisie, przez okres realizacji zamówień, a także, w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej przez okres pełnych pięciu lat następujących po roku, w którym Partner złożył ostatnie zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

61. Dane osobowe Partnerów przetwarzane w Serwisie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Usługodawca świadczy usługi, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

62. Partner ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Partner może samodzielnie zmieniać swoje dane za pośrednictwem Panelu Klienta.

63. Partnerowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

64. Serwis nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z w/w strony internetowej.

65. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Są one przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

66. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu przez jego użytkownika i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej w przyszłości.

67. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą być niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji, zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego, monitoring dostępności usług.

68. Serwis wykorzystuje również pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Są one wykorzystywane w celu umożliwienia: przywrócenia ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji użytkownika, zapamiętania ostatnio wybranej kategorii w produkcie, sprawdzenia czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienia automatycznego zalogowania do produktu, dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją, przywrócenia ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów, wyświetlenia ostatnio wybranego parametru sortowania.

69. Serwis korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu w Serwisie, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, a także umożliwiają doskonalenie produktów oferowanych przez Serwis oraz doskonalenie jego funkcjonalności.

70. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem strony internetowej Serwisu.

71. Korzystając z Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

72. W każdym wypadku istnieje możliwość dokonania przez użytkownika Serwisu samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika Serwisu. Zmian takich można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą polegać m.in. na zablokowaniu instalowania plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne opcje stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Odrzucenie plików cookies może oznaczać, że niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z danej funkcji.

73. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

74. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Utrwalane mogą być następujące dane: czas nadejścia zlecenia lub zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony internetowej Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacja o przeglądarce użytkownika Serwisu, informacja o adresie IP. Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.


WZAJEMNA KONKURENCJA

75. Partnera oraz Usługodawcę obowiązuje wzajemny zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej.

76. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
a) działalnością konkurencyjną ze strony Usługodawcy jest działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie przeprowadzania szkoleń oraz doradztwa BHP na rzecz podmiotów, dla których usługi tego typu świadczy Partner,
b) działalnością konkurencyjną ze strony Partnera jest sprzedaż szkoleń z zakresu BHP oraz udostępnianie platform internetowych służących prowadzeniu szkoleń z zakresy BHP na rzecz podmiotów, dla których takie usługi świadczy Usługodawca.

77. Działalności konkurencyjnej nie stanowi działalność naukowa, dydaktyczna, charytatywna i społeczna, jeżeli jej charakter nie jest sprzeczny z interesem odpowiednio Partnera lub Usługodawcy.

78. Jako teren obowiązywania zakazu konkurencji ustala się cały obszar, na którym swą działalność powadzi Partner oraz Usługodawca.

79. Zakaz konkurencji wskazany powyżej obowiązuje obie strony przez okres, na jaki Partnerowi zostało przyznane przez Usługodawcę prawo do korzystania z Serwisu oraz przez okres dwunastu miesięcy od wygaśnięcia tego prawa.

80. Na mocy niniejszego Regulaminu Usługodawca oraz Partner są również zobowiązani do niepodejmowania wobec siebie czynów nieuczciwej konkurencji.

81. Jeżeli wskutek zmian przepisów prawa część niniejszych postanowień o wzajemnej konkurencji stałaby się nieważna z powodu niezgodności z prawem, nie będzie to mieć wpływu na ważność całego Regulaminu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

82. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

83. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie i poinformowaniu Partnerów o zmianach drogą mailową.

84. Partner ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieskorzystanie z tego uprawnienia oznacza, że Partner zaakceptował zmieniony Regulamin.

85. Partner wyraża zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw oraz obowiązków z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu na inny podmiot, któremu przysługiwać będą prawa do Serwisu oraz Szkoleń.

86. W przypadku informacji wysyłanych drogą elektroniczną wiadomość taką uznaje się za dostarczoną:
a) w przypadku wiadomości przesyłanych ze skrzynki poczty elektronicznej na inną skrzynkę poczty elektronicznej: gdy nadawca wyśle wiadomość elektroniczną oraz poinformuje o tym fakcie odbiorcę poprzez sms oraz nie otrzyma informacji o niedostarczeniu wiadomości z serwisu pocztowego odbiorcy lub gdy wyśle wiadomość elektroniczną oraz otrzyma na nią odpowiedź od odbiorcy,
b) w przypadku informacji wysyłanych automatycznie z Serwisu do odbiorcy: gdy na skrzynce pocztowej Usługodawcy hr-lab@hr-lab.home.pl istnieje kopia takiej wiadomości oraz brak jest wiadomości z serwisu pocztowego odbiorcy o niedostarczeniu takiej wiadomości.

87. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.

88. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

89. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

90. Załączniki (Załącznik nr 1: Formularz Rejestracyjny oraz Załącznik nr 2: Instrukcja Obsługi Panelu Klienta) stanowią integralną część Regulaminu.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie