Co zawiera ocena ryzyka zawodowego - analiza ryzyka zawodowego

13.12.2023
Co zawiera ocena ryzyka zawodowego - analiza ryzyka zawodowego

Podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek: 

- dokonania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,

- informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Tematykę oceny i analizy ryzyka zawodowego rozwijają akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów k.p., m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego - jak zrobić?

Jak zrobić ocenę ryzyka zawodowego? Zanim się do niej  przystąpi należy zebrać jak najbardziej dokładne informacje na temat analizowanego stanowiska pracy. Kierownicy powinni wiedzieć, jakie konkretnie czynności wykonuje się na danym stanowisku.

Informacje do analizy ryzyka zawodowego

 • charakterystyka stanowiska (jakie zadania są wykonywane i w jaki sposób oraz w jakim miejscu wykonywana jest praca),

 • wyposażenie stanowiska w narzędzia pracy,

 • stosowane środki ochrony indywidualnej,

 • wymagania przepisów prawnych i norm dotyczących stanowiska,

 • wypadki, choroby zawodowe, które miały miejsce w przeszłości,

 • czynniki uciążliwe w pracy np. zmienne warunki środowiska pracy,

 • charakterystyka osób pracujących na danym stanowisku (płeć, niepełnosprawność itp.).

Ocena ryzyka - źródła informacji

 • wyniki pomiarów czynników szkodliwych, 

 • instrukcje bhp obsługi urządzeń i maszyn,

 • dokumentacja dot. wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

 • karty charakterystyk substancji chemicznych,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń,

 • przepisy prawne i normy techniczne.


Omówienie zagadnień związanych z ryzykiem zawodowym stanowi bardzo ważny element każdego szkolenia bhp. W czasie kursów bhp dowiadujemy się jednak, że ocena ryzyka zawodowego wymaga uprzedniego, bardzo szczegółowego przygotowania. Konieczne jest zebranie informacji na temat zadań, które wykonuje się na analizowanym stanowisku pracy. W tym celu można zapoznać się z opinią kierownika lub pracownika, a także obserwować pracę na danym stanowisku w praktyce.

Teraz już wiesz, co zawiera ocena ryzyka zawodowego i jak ją zrobić. Wykorzystaj tę wiedzę w praktyce, a w razie problemów - skontaktuj się z nami!


Więcej informacji znajdziesz w filmie: "Przygotowanie do oceny ryzyka"

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie