Jadalnie, umywalnie i toalety w BHP

BHP: umywalnie, toalety, jadalnie

Umywalnia i pomieszczenia z natryskami

Nieodzownym pomieszczeniem przy szatni powinna być łatwo dostępna umywalnia. Do umywalek powinna być doprowadzona ciepła i zimna woda. Jedna umywalka powinna przypadać na każde 30 mężczyzn lub na każde 20 kobiet zatrudnionych przy pracach biurowych lub podobnych. W umywalni przynajmniej jedna umywalka indywidualna powinna przypadać na każdych 10 pracowników najliczniejszej zmiany, a w przypadku prac brudzących i z substancjami szkodliwymi lub zakaźnymi – jedna umywalka na każdych 5 pracowników (nie mniej niż 1 przy mniejszej liczbie osób zatrudnionych).

W pomieszczeniach z natryskami wymiana powietrza powinna być przynajmniej 5 razy w ciągu godziny, a w przypadku pomieszczeń umywalni – 2 razy na godzinę.

W przypadku pracy brudzącej powinna przypadać co najmniej 1 kabina natryskowa na każdych 8 pracowników najliczniejszej zmiany. Kiedy praca jest związana z substancjami szkodliwymi, promieniotwórczymi, trującymi, itp. oraz kiedy praca jest pyląca i jednocześnie wykonywana w gorącym i wilgotnym klimacie, w takich sytuacjach należy zapewnić przynajmniej 1 kabinę natryskową na każdych 5 pracowników (nie mniej niż 1 przy mniejszej ilości osób).

W przypadku wody centralnej, powinna ona mieć temperaturę 35 – 40oC, a kiedy woda jest indywidualnie mieszana – 50 – 60oC.

Wymagania bhp co do toalet

Ustępy powinny być umiejscowione nie dalej niż 75 m od stanowiska pracy oraz nie dalej niż 125 m od najdalszego stanowiska pracy dla osób pracujących na stałe na otwartej przestrzeni. Powinny być wyposażone w wejściowe pomieszczenie izolujące, gdzie znajduje się umywalka z dopływem zimnej i ciepłej wody (1 umywalka na 3 miski ustępowe lub pisuary, ale nie mniej niż 1 umywalka). W budynkach na każdym piętrze powinny znajdować się ustępy, a jeżeli na piętrze pracuje mniej niż 10 osób, ustępy powinny być na sąsiednich kondygnacjach. Wymiana powietrza powinna odbywać się nie mniej niż 25 m3 na jeden pisuar oraz przynajmniej 50 m3 na godzinę na jedną miskę ustępową. Należy zapewnić spłukiwanie wodą bieżącą oraz podłączenie do kanalizacji. Co najmniej 1 pisuar i 1 miska ustępowa powinny przypadać na 30 mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie oraz 1 miska ustępowa na każde 20 kobiet zatrudnionych na tej samej zmianie.

Jadalnia

Przy zatrudnieniu powyżej 20 pracowników na jednej zmianie pracodawca jest zobowiązany zapewnić jadalnię (pomieszczenie do spożywania posiłków). Nie ma takiego wymogu, gdy praca ma charakter biurowy. Są 3 typy jadalni: typ I (do spożywania posiłków własnych), typ II (do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów) oraz typ III (jadalnia z zapleczem (do spożywania posiłków profilaktycznych). Wymagania dotyczące powyższych typów określone są w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo w jadalni powinny być umieszczone napisy lub znaki, które będą informować o zakazie palenia.

Pomieszczenia higieny osobistej kobiet

W przypadku, kiedy pracodawca zatrudnia 20 – 200 kobiet w jednym zakładzie pracy, w umywalni dla kobiet powinna być kabina higieny osobistej, która będzie wyposażona w miskę ustępową, bidet i umywalkę z bieżącą ciepłą wodą. Należy na każde kolejne 200 kobiet urządzić dodatkową kabinę. Wymagane wymiary kabiny to powierzchnia nie mniej niż 2,4 m2, a powierzchnia pomieszczenia – nie mniej niż 8 m2. Wymiana powietrza powinna następować 2 razy na godzinę.

Kiedy pracodawca zatrudnia więcej niż 20 kobiet na jedną zmianę w jednym budynku, musi on urządzić pomieszczenie, gdzie matki karmiące i kobiety w ciąży mogłyby odpocząć w pozycji leżącej. Powinno być jedno takie miejsce na każde 300 zatrudnionych kobiet na jednej zmianie.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie