Wypadki przy pracy - rodzaje

Rodzaje wypadków przy pracy

Rozróżnia się 4 rodzaje wypadków przy pracy: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy. Śmiertelny to taki, w wyniku którego śmierć następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek to taki, który powoduje ciężkie uszkodzenia ciała (np. utrata słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczej, uszkodzenia zagrażające życiu, nieuleczalna choroba, choroba psychiczna, itp.). Lekki wypadek przy pracy to każdy inny wypadek niemający znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego. Wypadek zbiorowy przy pracy to zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane są przynajmniej 2 osoby.

Obowiązki pracodawcy, kiedy otrzyma informacje o wypadku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy określa obowiązki pracodawcy w sytuacji, kiedy uzyska on informację o zaistnieniu wypadku. Musi on udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku, zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny), powołać zespół powypadkowy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, określić wnioski i środki profilaktyczne, sporządzić i zatwierdzić protokół powypadkowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pracodawca ma także obowiązek doręczyć protokół powypadkowy poszkodowanemu, właściwemu inspektorowi pracy (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny), zarejestrować wypadek w rejestrze wypadków lub karcie wypadku oraz sporządzić statystyczną kartę wypadku GUS, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy właściwych organów jest wykroczeniem z art. 238 § 2 pkt. 6 kp i jest zagrożone grzywną w wysokości 1000 – 30000 zł.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie