Wypadek w pracy: co dalej?

29.06.2023
Wypadek w pracy: co dalej?

Wypadek w pracy: co dalej?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe aspekty, na których opiera się efektywne funkcjonowanie każdej firmy. Wydarzył się wypadek w pracy - co dalej należy zrobić? Niestety, nawet przy najbardziej rygorystycznych środkach zapobiegawczych, wypadki w pracy czy w drodze do lub z pracy – mogą się zdarzyć. Dlatego też istotne jest zrozumienie procedur i dokumentacji związanej z tymi sytuacjami. W tym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie związane z tym, co zrobić po wypadku w pracy, co się należy, gdzie zgłosić wypadek w pracy, jak opisać wypadek w pracy oraz wyjaśnimy korelacje wypadku w pracy z ZUS-em. Wyjaśnimy także co to jest wypadek w pracy.

Co to jest wypadek w pracy

Zgodnie z przepisami prawnymi, wypadek w pracy to nagłe i nieszczęśliwe zdarzenie, które ma miejsce w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. W skład tego pojęcia wchodzi również wypadek w drodze do pracy oraz z pracy. Zrozumienie definicji wypadku w pracy jest kluczowe dla właściwego postępowania po takim zdarzeniu. 

Co zrobić po wypadku w pracy

W momencie, gdy dochodzi do wypadku w pracy, każda firma musi działać zgodnie z określonymi procedurami. Po pierwsze, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną i udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie wypadku odpowiednim organom, w tym pracodawcy.. Pracodawca jest zobowiązany do dokładnego udokumentowania każdego incydentu i ustalenia okoliczności wypadkowych na podstawie: 

  • oświadczenia poszkodowanego i świadków

  • dowodów zgromadzonych przez wezwane służby ratunkowe.

Pracodawca, po ustaleniu okoliczności i faktów zdarzenia w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji sporządza dokument, zwany karta wypadku. 

Gdzie zgłosić wypadek w pracy

Pracownik, po wypadku i ewentualnym zawiadomieniu służb ratunkowych zgłasza zaistnienie wypadku w pracy lub w drodze do/z swojemu pracodawcy najszybciej, jak to możliwe. Zgłoszenie wypadku w pracy odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza i przekazanie go do ZUS. Firma jest zobowiązana również do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o wypadku w terminie 3 dni od jego wystąpienia. 

Jak opisać wypadek w pracy?

Dokładne i precyzyjne opisanie wypadku w pracy jest kluczowe dla skutecznego rozpatrzenia sprawy. W opisie należy zawrzeć datę, miejsce, godzinę, okoliczności oraz ewentualnie – świadków. Im bardziej szczegółowy opis, tym łatwiejsze będzie ustalenie okoliczności wypadku. W karcie wypadku, sporządzonej przez pracodawcę, może również znaleźć się informacja o odmownej decyzji uznania wypadku przez pracodawcę.

Wypadek w pracy: co się należy

Pracownik poszkodowany w wyniku wypadku w pracy ma prawo do określonych świadczeń. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) odpowiada za wypłatę świadczeń chorobowych, rentowych oraz zasiłków rehabilitacyjnych. W przypadku śmierci pracownika, rodzina ma prawo do zasiłku pogrzebowego. 

Jeśli wypadek wydarzył się w drodze z/do pracy, uzyskanie specjalnych świadczeń możliwe jest tylko wtedy, gdy wypadek spowodował niezdolność do pracy, tym samym pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie chorobowe wynosi wtedy 100% wynagrodzenia przez 33 dni (jeśli pracownik ma ukończony 50 rok życia, wtedy przysługuje mu 14 dni 100% wynagrodzenia).

Gdy powyższy okres czasowy minie, pracownik ma prawo do tzw. zasiłku chorobowego, którego wysokość wynosi 100% z podstawy zasiłku. Może go pobierać przez maksymalnie 182 dni. Jeśli stan zdrowia nie ulega znacznej poprawie, kolejnym krokiem jest staranie się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego (jednak musi być w tym przypadku uzasadnienie, że rehabilitacja pomoże w powrocie do zdrowia i że ten powrót jest osiągalny).Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacalne przez maksymalnie rok (90% podstawy zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 75% przez kolejne).

Jeśli jednak pracownik z tytułu wypadku w drodze z/do pracy utracił całkowicie zdolność do pracy, ma prawo ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Decyzję w tym przypadku podejmuje ZUS.

Rodzaje wypadków w drodze do/z pracy

Aby wypadek został uznany jako wypadek w drodze z/do pracy, trasa powinna być tą najkrótszą i nieprzerwaną nieuzasadnionymi czynnościami.Istnieją jednak odstępstwa od tych reguł: dłuższa droga jest uzasadniona czasowo/funkcjonalnie, a przerwa w jej trakcie uzasadniona życiowo.

Wypadki w drodze do i z pracy wyznacza charakter trasy. Wyróżniamy zatem wypadki:

  • w drodze do miejsca pracy

  • w drodze z miejsca pracy

  • w drodze z/do innego miejsca pracy (posiadająca tytuł ubezpieczenia rentowego)

  • na drodze wykonywania obowiązków zawodowych, społecznych czy miejsca spożywania posiłków

  • droga do/z miejsca nauki bądź studiów

Wypadek w pracy a ZUS: środki zapobiegawcze i konsekwencje prawne 

Zapobieganie wypadkom w pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Brak przestrzegania przepisów w tym zakresie może skutkować surowymi konsekwencjami prawno-finansowymi. Pracodawca, który nie stosuje się do przepisów BHP, może być ukarany mandatem lub grzywną. Dodatkowo, zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa mogą prowadzić do przyznania wysokich odszkodowań pracownikom poszkodowanym w wyniku wypadku. 

Wypadki w pracy to nie tylko problem indywidualnych pracowników, ale również wyzwanie dla pracodawców. Dlatego też należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowując je do specyfiki danej branży. W przypadku wypadku, szybka i odpowiedzialna reakcja, zgodność z procedurami oraz właściwa dokumentacja są kluczowe dla skutecznego zarządzania sytuacją i minimalizacji skutków incydentu. Bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie