Co to są choroby zawodowe?

28.01.2024
Co to są choroby zawodowe?

Choroby zawodowe - jak im zapobiegać? Obowiązki pracodawcy 

Według art. 227 kp, pracodawca ma obowiązek utrzymywać wszelkie urządzenia, które ograniczają lub eliminują szkodliwe dla zdrowia pracowników czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników, w stanie ciągłej sprawności. Ma on także obowiązek przeprowadzać na koszt własny badania i pomiary tych czynników, rejestrować i przechowywać wyniki tych pomiarów i badań oraz udostępniać je pracownikom. Zapobieganie chorobom zawodowym to także przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno przez pracodawcę (i jego nadzór), jak i samych pracowników.

Kto rozpoznaje choroby zawodowe? Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej

Kodeks pracy art. 235 mówi o tym, że w sytuacji, gdy pracodawca podejrzewa u pracownika chorobę zawodową, jest on zobowiązany do następujących czynności:

  1. musi on w trybie natychmiastowym zgłosić to właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób),

  2. musi on także zbadać przyczyny choroby, jej charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą,

  3. należy także usunąć wszelkie czynniki, które powodują powstanie choroby zawodowej oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

Pracodawca ma obowiązek realizować polecenia lekarskie (m.in. przenieść pracownika na bezpieczniejsze stanowisko pracy) oraz wypłacić dodatek wyrównawczy, który powinien być równy wysokości ewentualnie utraconemu wynagrodzenia w związku z przeniesieniem na inne stanowisko. Dodatek ten powinien  być płacony przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany także do prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby zgodnie z tym, co mówi powyższe rozporządzenie. Kto więc rozpoznaje choroby zawodowe? Pracodawca z pomocą lekarza i inspektora BHP.

Zgłoszenie choroby zawodowej 

Podejrzenie choroby zawodowej może zostać zgłoszone do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwego okręgowego inspektora pracy przez pracodawcę, który zatrudnia pracownika podejrzanego o chorobę zawodową, przez pracownika lub byłego pracownika, który podejrzewa, że występujące u niego syndromy choroby mogą wskazywać na chorobę zawodową (pracownik aktualnie pracujący zgłasza to za pośrednictwem swojego lekarza) oraz przez lekarza lub lekarza dentystę, który podczas wykonywania swojego zawodu podejrzewa u pacjenta taką chorobę. W takiej sytuacji pracownik jest kierowany na badania, po których otrzyma orzeczenie lekarskie mówiące o występowaniu tej choroby lub jej braku.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie