Kategorie ryzyka w BHP

17.06.2024
Kategorie ryzyka w BHP

Kategorie ryzyka w BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) stanowią integralną część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników oraz ochrony środowiska pracy. Jednym z kluczowych aspektów zarządzania ryzykiem w BHP są kategorie ryzyka. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego są one istotne i jak można je skutecznie wykorzystać w praktyce.

Definicja kategorii ryzyka

Kategorie ryzyka w BHP służą do klasyfikowania potencjalnych zagrożeń dla pracowników występujących w środowisku pracy. Obejmują one szeroki zakres czynników, które mogą prowadzić do wypadków przy pracy, chorób zawodowych lub stwarzać uciążliwości dla pracowników. Klasyfikacja ryzyka pozwala na skoncentrowanie uwagi na obszarach, gdzie zagrożenie jest największe oraz pomaga w opracowaniu odpowiednich strategii zapobiegawczych.

Rodzaje kategorii ryzyka

Kategorie ryzyka w BHP mogą obejmować różnorodne zagrożenia:

 • fizyczne: np. upadki z wysokości, uderzenia czy przewrócenia,

 • chemiczne: np. narażenie na działanie substancji toksycznych,

 • biologiczne: np. zakażenia bakteryjne czy wirusowe,

 • ergonomiczne: związane ze sposobem wykonywania pracy oraz oddziałujące niekorzystnie na różne układy ciała, np. układ kostno-szkieletowy,

 • psychospołeczne: np. stres związany z pracą, mobbing.

Proces identyfikacji i oceny ryzyka

Kluczowym etapem zarządzania ryzykiem w BHP jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz ocena ich prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków. Na podstawie tych informacji można określić kategorie ryzyka dla różnych obszarów pracy oraz opracować odpowiednie strategie zapobiegawcze.

Znaczenie kategorii ryzyka dla działań zapobiegawczych

Kategorie ryzyka są fundamentem skutecznych strategii zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Wysokie ryzyko może wymagać natychmiastowych działań, takich jak zmiana procedur pracy lub wprowadzenie dodatkowego sprzętu ochronnego. Natomiast niższe ryzyko może być kontrolowane za pomocą regularnych inspekcji i monitorowania.

Monitorowanie i aktualizacja kategorii ryzyka

Środowisko pracy może ulegać zmianom, dlatego też istotne jest regularne monitorowanie i aktualizacja kategorii ryzyka. Nowe technologie, procesy produkcyjne czy zmiany organizacyjne mogą wpłynąć na poziom ryzyka w różnych obszarach pracy. Dlatego też istotne jest, aby kategorie ryzyka były stale aktualizowane w zależności od zmieniających się warunków.

Edukacja i szkolenia pracowników

Zrozumienie kategorii ryzyka przez pracowników jest kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenia dotyczące identyfikacji zagrożeń, stosowania środków ochrony osobistej oraz procedur postępowania w przypadku awarii, mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyka w miejscu pracy.

Regulacje prawne

Dana kategoria ryzyka dla danej grupy działalności, do której kwalifikuje się dany zakład/miejsce pracy, jest ustalana na podstawie art. 29 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Składki na ubezpieczenie wypadkowe a kategoria ryzyka

Kategoria ryzyka i ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby zatrudnianych osób - dokładniej tych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli pracodawca zgłosi do ubezpieczenia wypadkowego do 9 osób, firma ta nie podlega wtedy przyporządkowaniu do grup ryzyka, ponieważ stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla takiego płatnika stanowi 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Wspomniane stopy procentowe składek ustala się na podstawie przydzielonej kategorii ryzyka dla tej grupy. Wyznacza się ją w oparciu o ryzyko, definiowane wskaźnikami częstości występowania:

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

 • stwierdzonych chorób zawodowych;

 • osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Wpływ każdego ze wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności (obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.)

Kategoria 2 (najmniejsze ryzyko), składka: 0,67%: 

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD N-79)

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD N-82)

 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa(PKD K)

Kategoria 3 , składka: 0,93%

 • Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (PKS S,T)

 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)

 • Edukacja (PKD P)

 • Administracja publiczna i obrona naro­dowa, obowiązkowe zabezpieczenia spo­łeczne, organizacje i zespoły eksteryto­rialne (PKD O,U)

 • Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD N-80)

 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)

 • Informacja i komunikacja (PKD J)

 • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)

 • Handel detaliczny z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymi (PKD G-47)

 • Handel hurtowy i detaliczny po­jazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD G-45)

 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (C-18)

 • Produkcja odzieży (C-14)

Kategoria 4, składka: 1,2%

 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)

 • Działalność związana z zatrudnieniem (N-78)

 • Wynajem i dzierżawa (N-77)

 • Transport lotniczy (H-51)

 • Handel hurtowy z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymi (G-46)

 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (C-26)

 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (C-21)

 • Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (C-15)

 • Produkcja wyrobów tytoniowych (C-12)

Kategoria 5, składka: 1,47%

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (N-81)

 • Działalność pocztowa i kurierska (H-53)

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy (H-49)

 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (E-39)

 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (E-37)

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (E-35)

 • Pozostała produkcja wyrobów (C-32)

 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (C-20)

 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (C-19)

 • Produkcja wyrobów tekstylnych (C-13)

 • Rybactwo (A-03)

Kategoria 6, składka: 1,73%

 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (H-52)

 • Roboty budowlane specjalistyczne (F-43)

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (E-36)

 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (C-29)

 • Produkcja urządzeń elektrycznych (C-27)

 • Produkcja napo­jów (C-11)

 • Produkcja artykułów spożywczych (C-10)

Kategoria 7, składka: 2%

 • Transport wodny (H-50)

 • Transport wodny (F-41)

 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (C-33)

 • Produkcja mebli (C-31)

 • Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana (C-28)

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (C-25)

 • Produkcja papieru i wyrobów z papieru (C-17)

 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie (B-08)

Kategoria 8, składka: 2,26%

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (F-42)

 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (E-38)

 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (C-23)

 • Produkcja wyrobów z gumy  i tworzyw sztucznych (C-22)

Kategoria 9, składka: 2,53%

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (C-30)

 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (C-16)

 • Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (A-01)

Kategoria 10, składka: 2,8%

 • Produkcja metali i wyrobów z metali (C-24)

 • Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (B-09)

Kategoria 12, składka: 3,33%

 • Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (B-06)

Kategoria 13, składka: 3,6%

 • Górnictwo rud metali (B-07)

 • Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (A-02)

Kategoria 14 (największe ryzyko), składka: 3,86%

 • Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (B-05)

Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie kategoriami ryzyka jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym przedsiębiorstwie. Poprzez identyfikację, ocenę, monitorowanie i aktualizację kategorii ryzyka oraz odpowiednie szkolenia pracowników, można minimalizować potencjalne zagrożenia i zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich.

Zarządzanie kategoriami ryzyka w BHP to proces ciągły, który wymaga zaangażowania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Współpraca w identyfikacji zagrożeń oraz wdrażaniu działań zapobiegawczych jest kluczem do sukcesu w kwestii zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie