Choroby zawodowe

Czym są choroby zawodowe?

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych określa, co jest nazywane chorobą zawodową – choroba, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które wystąpiły w środowisku pracy lub taka, która została wywołana przez sposób wykonywania pracy (art. 235 kp).

Obowiązki pracodawcy co do zapobiegania chorobom zawodowym

Według art. 227 kp, pracodawca ma obowiązek utrzymywać wszelkie urządzenia, które ograniczają lub eliminują szkodliwe dla zdrowia pracowników czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników, w stanie ciągłej sprawności. Ma on także obowiązek przeprowadzać na koszt własny badania i pomiary tych czynników, rejestrować i przechowywać wyniki tych pomiarów i badań oraz udostępniać je pracownikom.

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej

Kodeks pracy art. 235 mówi o tym, że w sytuacji, gdy pracodawca podejrzewa u pracownika chorobę zawodową, jest on zobowiązany do następujących czynności: musi on w trybie natychmiastowym zgłosić to właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób). Musi on także zbadać przyczyny choroby, jej charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą. Należy także usunąć wszelkie czynniki, które powodują powstanie choroby zawodowej oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Pracodawca ma obowiązek realizować polecenia lekarskie (m.in. przenieść pracownika na bezpieczniejsze stanowisko pracy) oraz wypłacić dodatek wyrównawczy, który powinien być równy wysokości ewentualnie utraconemu wynagrodzenia w związku z przeniesieniem na inne stanowisko. Dodatek ten powinien wyć wpłacony przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany także do prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby zgodnie z tym, co mówi powyższe rozporządzenie.

Zgłoszenie choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej może zostać zgłoszone do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwego okręgowego inspektora pracy przez pracodawcę, który zatrudnia pracownika podejrzanego o chorobę zawodową, przez pracownika lub byłego pracownika, który podejrzewa, że występujące u niego syndromy choroby zawodowej mogą wskazywać na taką chorobę (pracownik aktualnie pracujący zgłasza to za pośrednictwem swojego lekarza), oraz przez lekarza lub lekarza dentystę, który podczas wykonywania swojego zawodu podejrzewa u pacjenta taką chorobę. W takiej sytuacji pracownik jest kierowany na badania, po którym otrzyma orzeczenie lekarskie mówiące o występowaniu tej choroby lub jej braku.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie