PIP - co to takiego?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – co to takiego? 

PIP jest to organ, który sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, głównie zajmuje się sprawdzaniem, czy zachowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroluje także przestrzeganie przepisów, które dotyczą legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Podstawą prawną do funkcjonowania tego organu jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Według ustawy PIP podlega Sejmowi. Inne organy nadzoru podlegają poszczególnym ministrom i są to: Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Urzędu Nadzoru Budowlanego i inne, które dotyczą szczególnych rodzajów działalności (np. Inspekcja Drogowa).

Kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

PIP może kontrolować następujące podmioty:

1)    pracodawców oraz podmioty nie będące pracodawcami i inne jednostki organizacyjne, dla których wykonywana jest jakaś praca przez osoby fizyczne, także takie, które mają założoną własną działalność gospodarczą,

2)    podmioty, które świadczą usługi pośrednictwa pracy, są doradcami personalnymi, doradzają zawodowo oraz takie, które świadczą usługi pracy tymczasowej zgodnie z zapisami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.,

3)    podmioty, które kierują inne osoby na różnego rodzaju szkolenia w celu nabycia umiejętności praktycznych, np. na różnego rodzaju praktyki absolwenckie, zawodowe, które nie są zatrudnieniem ani pracą zarobkową według zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Początek kontroli u pracodawcy / przedsiębiorcy

Ustawa o PIP pozwala na odbycie kontroli w każdym czasie, niezależnie od pory dnia, świąt, itp. Na początku kontroli inspektor pracy jest zobowiązany do okazania legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli kontrolowanemu pracodawcy / przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania. Osobą kontrolującą jest inspektor wskazany w takowym upoważnieniu. Jeżeli będą obecni inny inspektorzy, którzy będą zajmować się kontrolą, powinni oni także pokazać swoje legitymacje służbowe oraz odrębne upoważnienia do kontroli.

Istnieją okoliczności wyjątkowe, kiedy inspektor może przeprowadzić kontrolę tylko na podstawie legitymacji służbowej. Jest tak w sytuacjach, kiedy kontrola jest wymagana natychmiast, np. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników pracujących na wysokościach bez zabezpieczeń, w niezabezpieczonych wykopach, itp. Inspektor pracy jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia po rozpoczęciu kontroli, najpóźniej do 7 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie