BHP: zagrożenia biologiczne

Akty prawne związane z czynnikami biologicznymi

W poniższych aktach prawnych zostały określone wymagania bhp związane z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych: art. 222 kp oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Rozporządzenie to zawiera m.in: klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających pracowników na działanie tych czynników, szczegółowe warunki ochrony pracowników (w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników oraz zakres stosowania tych środków. Możemy tam także przeczytać o: warunkach i sposobie monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników, o sposobie prowadzenia rejestrów prac i pracowników oraz o sposobie przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.

Bardzo ważnym dokumentem jest także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki zawiera wykaz prac, które narażają pracowników na działania czynników biologicznych. Są to m.in.: praca w zakładach produkujących żywność, praca w rolnictwie, praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami po chodzenia zwierzęcego, praca w jednostkach ochrony zdrowia, praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, praca w zakładach gospodarki odpadami, praca przy oczyszczaniu ścieków, praca w innych okolicznościach niż wymienione wyżej, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Środki stosowane przez pracodawcę w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Nawiązując do art. 222 kp. Pracodawca ma obowiązek stosować wszelkie dostępne środki, które eliminują narażenie, a gdy jest to niemożliwe, takie, które ograniczają stopień tego narażenia (przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki). Drugim obowiązkiem jest prowadzenie rejestru prac narażających pracowników na działania szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie