BHP: ocena ryzyka

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego

Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych w § 39 zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, jakie występuje przy określonych pracach oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych, które zmniejszą ryzyko. Ma on także obowiązek zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w taki sposób, aby zabezpieczyć pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Definicja ryzyka zawodowego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje ryzyko zawodowe jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które są związane z wykonywaną pracą, a w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na zagrożenia zawodowe, które występują w środowisku pracy lub ze względu na sposób wykonywania pracy.

Ocena ryzyka zawodowego polega na analizowaniu ryzyka i wyznaczaniu jego dopuszczalności.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka?

W firmach, które zatrudniają do 10 pracowników, a pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp i jest dobrze zorientowany w rodzaju i technologii wykonywanej pracy, może on sam przeprowadzić ocenę ryzyka. Ocenę ryzyka może przeprowadzić także pracownik służby bhp lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań bhp. Może ona być także zlecona ekspertom spoza zakładu, ale w takim przypadku odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy.

Bardzo ważne jest, aby osoby przeprowadzające taką ocenę posiadały niezbędną wiedzę w zakresie ogólnych zasad oceny ryzyka, identyfikowania zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach pracy, szkodliwych następstw występujących zagrożeń, zasad prowadzenia działań profilaktycznych oraz na temat zasad oceny skuteczności działań zapobiegawczych i korygujących.

Do takiej oceny powinno być zaangażowanych jak najwięcej pracowników z racji takiej, że to właśnie oni znają najlepiej swoje stanowiska pracy.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie