Obowiązek informacyjny RODO w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Start-Up”

WSTĘP
Od  dnia  25  maja  2018  roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  fizycznych  w  związku zprzetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie   o   ochrony   danych) (dalej: „Rozporządzenie”).Niniejsze  Rozporządzenie  wprowadza  szereg  zmian  dotyczących  obowiązków  podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  „TWÓJ  STARTUP”  z  siedzibą  w  Warszawie  (adres  siedziby: ul.  Żurawia  6/12,  lok.  766,  00-503  Warszawa),  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przezSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane   kontaktowe:   numer   telefonu 602-390-413,  adres   e-mail: bok@szkolenia-bhp24.plw związku z realizowaną  przez Michała Stolarczykazorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Usługi edukacyjno-psychologiczne(dalej: „Fundacja”).


JAKIE DANE GROMADZIMY?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a.podjęcia na Państważądanie wszelkich działań zmierzających  do zawarcia  umowyi wykonania umowy(art.  6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),

b.marketingu  i  promocji  produktów  oferowanych  przez  Fundację  Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia),

c.wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą(art.6  ust.  1  lit.c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

  • art.  74  ust.  2  pkt  1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

  • art. 34ust. 1w zw. z art. 49ustawy z dnia 1.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ifinansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018poz. 723);

  • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja  podatkowa  (Dz.  U. 1997 nr 137 poz. 926).

d.w   celach   archiwalnych   (dowodowych)  dla   zabezpieczenia informacji   na   wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

e.w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest naszym    prawnie    uzasadnionym    interesem    (podstawa    z    art.    6    ust.    1    lit.    f) Rozporządzenia);

f.w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  w  jednym  lub  większej  ilości  celów  (podstawa  z  art.  6  ust.1  lit.  a) Rozporządzenia) -jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.


Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej   analizy   Pana/Pani  danych  i  opracowania  przewidywań  na  temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie  niniejszej  informacji  i  przesłanie  jej  na  wskazany  przez  Pan/Panią  adres poczty elektronicznej.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie