Jakie są prawa pracownika?

Przepisy Kodeksu pracy przyznają pracownikom cały szereg praw i obowiązków. Prawa i obowiązki pracowników można podzielić na te wynikające z części ogólnej kodeksu pracy oraz na te wynikające z działu poświęconego bezpieczeństwie i higienie pracy.

W czasie szkoleń bhp omawia się ogólne przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracownik ma prawo do swobodnego wyboru pracy oraz do wynagrodzenia, które będzie odpowiadało, co najmniej wysokości płacy minimalnej. Prawem pracownika jest także wypoczynek, w wymiarze szczegółowo określonym przez przepisy kodeksu pracy. Pracownicy powinni być równo traktowani w zatrudnieniu. Nabywają prawo do płatnej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut przy pracy powyżej 6 godzin dziennie. Przepisy kodeksu pracy przewidują także szczegółową ochronę określonej kategorii pracowników. Zalicza się do nich kobiety w ciąży, matki oraz pracowników młodocianych i niepełnosprawnych.

Każdy kurs bhp podejmuje również zagadnienia wynikające z przepisów szczegółowej części kodeksu pracy. W dziale dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są prawa i obowiązki pracownika dotyczące sytuacji, których skutkiem mogłaby być utrata zdrowia lub życia przez pracownika. Zgodnie z tymi przepisami pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli warunki pracy są niezgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika albo gdy wykonywana praca będzie groziła takim niebezpieczeństwem wobec innych osób. W szczególnych okolicznościach pracownik może oddalić się z miejsca pracy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconego powyższym zagadnieniom!

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie