Prawa pracownika - Kodeks pracy

28.02.2024
Prawa pracownika - Kodeks pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) stanowią kluczową część funkcjonowania każdej firmy. Dbanie o bhp wynika nie tylko z konieczności spełniania wymogów prawnych, ale również z dbałości o dobro pracowników, co przekłada się na efektywność i satysfakcję z pracy. W tym kontekście warto przyjrzeć się również prawom pracownika (BHP), które są ściśle związane z ich bezpieczeństwem i zdrowiem w kontekście zawodowym. Dlatego też szkolenia BHP nie tylko uczą zasad bezpiecznej pracy, ale również informują pracowników o ich prawach, wynikających z Kodeksu pracy. Prawa pracownika (Kodeks pracy) zostaną wyjaśnione szerzej w tym artykule.

Prawa pracownika BHP

Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Mówi o tym artykuł 210 k.p. Dotyczy to głównie prac powodujących zagrożenie zdrowia i życia lub wymagających dużej sprawności. 


Jeśli warunki pracy nie odpowiadają zasadom zgodnym z BHP i stwarzają zagrożenie (zdrowia i/lub życia) dla pracownika lub osób trzecich, pracownik może odmówić wykonywania pracy, zawiadamiając o tym swojego przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usunie zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca pracy po uprzednim zawiadomieniu przełożonego. Jest to szczególne prawo pracownika (BHP).

Jakie są prawa pracownika? Kodeks pracy

Przepisy Kodeksu pracy przyznają pracownikom cały szereg praw i obowiązków. Prawa i obowiązki pracowników można podzielić na te wynikające z części ogólnej Kodeksu pracy oraz na te wynikające z działu poświęconego bezpieczeństwu i higienie pracy.

W czasie szkoleń bhp omawia się ogólne przepisy Kodeksu pracy np. na temat tego, że pracownik ma prawo do swobodnego wyboru pracy oraz do wynagrodzenia, które będzie odpowiadało co najmniej wysokości płacy minimalnej. Prawem pracownika jest także wypoczynek, w wymiarze szczegółowo określonym przez przepisy Kodeksu pracy. Pracownicy nabywają prawo do płatnej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut przy pracy powyżej 6 godzin dziennie.

Pracownicy powinni być równo traktowani w zatrudnieniu. Przepisy Kodeksu pracy przewidują także szczegółową ochronę określonej kategorii pracowników. Zalicza się do nich kobiety w ciąży, matki oraz pracowników młodocianych i niepełnosprawnych.

Każdy kurs bhp podejmuje również zagadnienia wynikające z przepisów szczegółowej części Kodeksu pracy. W dziale dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są prawa i obowiązki pracownika dotyczące sytuacji, których skutkiem mogłaby być utrata zdrowia lub życia przez pracownika. 


Więcej dowiesz się z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=004v_uHOfKo&t=2s

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie