Szkolenie okresowe BHP - egzamin

Egzamin po szkoleniu okresowym BHP

Każde szkolenie BHP oraz kursy okresowe powinny kończyć się egzaminem. Ma on na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez pracownika w trakcie jego trwania. Dzięki egzaminowi pracodawca może przekonać się czy uczestnik przyswoił potrzebne w pracy informacje pozwalające na wykonywanie swoich zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin odbywa się przed komisją, która powoływana jest przez pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia. Organizator szkolenia jest obowiązany do stworzenia i archiwizowania protokołu egzaminu.

Wzór zaświadczenia

W przypadku pozytywnego zaliczenia sprawdzianu umiejętności uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Wydawane jest ono przez organizatora. Odpis trafia również do akt osobowych pracownika zatrudnionego w firmie.

Wzór zaświadczenia wydawanego w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia oraz szczegółowe informacje na temat przeprowadzania egzaminu znajdują się w artykule 16 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie