Urlop dla ojca

Kodeks pracy przyznaje ojcom pewne szczególne uprawnienia. Przepisy te m.in. przyznają prawo do urlopu ojcowskiego.

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż pracownik będący ojcem wychowującym dziecko nabywa prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo też do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia. W czasie szkolenia bhp można się dowiedzieć, że podstawą do udzielenia urlopu ojcowskiego jest pisemny wniosek pracownika ojca wychowującego dziecko. Wniosek ten składa się w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Prowadzący kurs bhp ma obowiązek poinformować pracownika, że pracodawca musi uwzględnić taki wniosek.

W szczególnych okolicznościach ojciec może wykorzystać urlop macierzyński. Jeżeli pracownica po wykorzystaniu po porodzie, co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnuj z pozostałej części tego urlopu to może go wykorzystać ojciec. W tym celu musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. 

Zobacz film BHP mówiący o uprawnieniach ojca w ramach kodeksu pracy:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie