Obowiązek współdziałania z PIP

Ustawowy obowiązek współdziałania z inspekcją pracy – co to znaczy? 

W trakcie kontroli pracodawca / przedsiębiorca jest zobowiązany udostępnić inspektorowi wgląd do dokumentów firmowych, dostęp do wszystkich pomieszczeń pracy, zapewnienie terminowego udzielania informacji od pracowników, itp. Powinno się także zapewnić oddzielne pomieszczenie, aby inspektor mógł spokojnie zapoznać się z dokumentacją, porozmawiać z pracownikami i innymi osobami, uzyskać informacje, jakich potrzebuje. Jeśli istnieje taki wymóg w zakładzie pracy lub odzież inspektora mogłaby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, należy zapewnić inspektorowi odzież roboczą lub środki ochrony indywidualnej.

Inspektor pracy w ramach kontroli ma prawo do przesłuchania pracowników obecnych i byłych, osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy oraz byłych współpracowników. Należy umożliwić inspektorowi taką sposobność.

Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie pracodawcy / przedsiębiorcy oraz w innych miejscach, gdzie wykonuje się jego zadania lub przechowuje dokumenty finansowe i kadrowe (np. w zewnętrznej firmie księgowej). Niektóre czynności kontrolne mogą być także wykonane w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy.

Na koniec kontroli jest sporządzany protokół przez inspektora pracy, który tę kontrolę wykonywał. Pracodawca / przedsiębiorca, który był kontrolowany, nie musi od razu go podpisywać. Należy jednak zrobić adnotację, że się ów protokół otrzymało. Zapisy ustawy o PIP dają prawo podmiotowi kontrolowanemu zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Owe zastrzeżenia mogą dotyczyć ustaleń dokonanych przez inspektora pracy w czasie kontroli. W przypadku, gdy zastrzeżenia okażą się zasadne, inspektor pracy ma obowiązek zmienić lub uzupełnić wskazane części protokołu. Pomimo odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego pracodawcę / przedsiębiorcę, inspektor pracy ma możliwość zastosowania środków prawnych zgodnie z zapisami ustawy.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie