Wypadki przy pracy: rejestr i ZUS

Wypadki przy pracy

Rejestr wypadków jest prowadzony w zakładzie pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Odnotowuje się tam zdarzenia wypadkowe pracowników. Wypadki z udziałem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wtedy dokumentacja powypadkowa jest rejestrowana w kartach wypadku, które należy także przechowywać.

Informacje w rejestrze wypadków

W rejestrze wypadków należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i data wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, data sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, data przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczba dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, które nie są danymi osobowymi, a których zamieszczenie w rejestrze jest celowe (w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego).

Kodeks pracy nakłada na pracodawcy obowiązek systematycznego analizowania przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy. Na podstawie wyników tych analiz pracodawca powinien zastosować właściwe środki zapobiegawcze.

Brak świadczeń z ZUS

Świadczenia z ZUS nie przysługują osobie ubezpieczonej w sytuacjach, gdy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia, spowodowane przez niego umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa (co zostało udowodnione) oraz gdy ubezpieczony przyczynił się do spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Odmowa przyznania świadczeń z ZUS

W drodze decyzji ZUS może odmówić wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacji, gdy nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy lub karta wypadku lub gdy w tych dokumentach dane zdarzenie nie zostanie uznane jako wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy lub gdy dokumenty te będą zawierać bezpodstawne stwierdzenia.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie