Znaki bezpieczeństwa bhp-zasady oznaczania i umieszczania

13.07.2023
Znaki bezpieczeństwa bhp-zasady oznaczania i umieszczania
W życiu codziennym spotykamy mnóstwo znaków, które mają na celu kierowanie naszymi działaniami oraz zwracanie uwagi na różne aspekty otoczenia. W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, znaki bezpieczeństwa BHP
odgrywają kluczową rolę. Te małe, często niedoceniane elementy są istotnym narzędziem oznaczania zagrożeń, wskazywania dróg ewakuacyjnych oraz przypominania o przestrzeganiu określonych przepisów.

Znaki bezpieczeństwa bhp – rodzaje

Znaki ewakuacyjne – ratunek w sytuacjach kryzysowych

Znaki ewakuacyjne to nieodzowny element bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy, przestrzeni publicznej lub budynku mieszkalnym. Ich głównym celem jest wskazanie drogi ewakuacyjnej oraz informowanie o położeniu środków bezpieczeństwa, takich jak gaśnice czy hydranty. Znaki ewakuacyjne są zwykle niebieskie lub zielone z białymi symbolami, a często zawierają strzałki wskazujące kierunek ucieczki. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary lub wypadki, znaki te mogą zdecydowanie pomóc w zachowaniu życia i zdrowia. 

Znaki zakazu – ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem 

Znaki zakazu to czerwone okręgi z przekreślonym symbolem, które informują o tym, czego nie wolno robić w określonym miejscu lub sytuacji. Przykłady to zakazy palenia, wjazdu pojazdów lub korzystania z telefonów komórkowych. Te znaki przypominają o przestrzeganiu zasad i regulacji oraz chronią przed potencjalnymi zagrożeniami. 

Znaki ochrony przeciwpożarowej – bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia ogniem 

Znaki ochrony przeciwpożarowej, często w kolorze czerwonym, mają na celu wskazywanie lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego, takiego jak gaśnice, hydranty lub drabiny ewakuacyjne. Informują pracowników lub mieszkańców o miejscach, w których znajdują się środki do gaszenia ognia, co może być kluczowe w przypadku pożaru. 

Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy zlecić specjaliście ds. bhp i regularnie ją aktualizować, szczególnie jeśli zaszły zmiany budowlane czy funkcjonalne budynku/miejscu pracy. 

Znaki ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy – zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym

Znaki ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy są niezbędne w miejscach, gdzie istnieją konkretne zagrożenia dla zdrowia pracowników. Przykłady to oznaczenia miejsc, w których obowiązuje noszenie ochrony słuchu, okularów ochronnych lub masek przeciwpyłowych. Te znaki mają na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków oraz chorób zawodowych. 

Znaki informacyjne – wskazówki i informacje dla pracowników

Znaki informacyjne mają na celu dostarczenie potrzebnych informacji pracownikom i odwiedzającym dane miejsce. Mogą to być oznaczenia pokoi, stanowisk, kierunki do toalety czy informacje o numerach alarmowych. Te znaki ułatwiają poruszanie się w danym miejscu i zapewniają szybki dostęp do niezbędnych informacji.

Znaki nienormatywne – indywidualne rozwiązania dla konkretnych sytuacji 

W niektórych przypadkach, specyfika danego miejsca pracy lub potrzeby pracowników mogą wymagać stosowania znaków nienormatywnych, czyli takich, które nie są uwzględnione w standardowej normie. Przykłady to oznaczenia specjalnych dróg dla wózków inwalidzkich lub znaki informujące o specyficznych procedurach bezpieczeństwa w danej branży. 

Znaki bezpieczeństwa – zasady umieszczania i oznaczania

Wszystkie znaki bezpieczeństwa umieszczane w miejscu pracy, powinny być powszechnie znane według obowiązującego języka symbolicznego i piktogramowego, jasnego i zrozumiałego dla większości osób. Nie zezwala się na odstępstwa od reguł, chyba, że miejsce pracy wymaga zastosowania znaku nienormatywnego. Znaki powinny być odblaskowe i/lub podświetlane, widoczne z odległości, wyraźne i kontrastowe. Ich najczęstsze położenie to ściana, drzwi (wysokość około 150 cm od podłogi) lub miejsce tuż nad drogą ewakuacyjną (ponad 200 cm od podłogi). Jeśli miejsce pracy ma wiele kondygnacji, należy umieścić znaki na każdym z pięter, na klatkach schodowych czy przy windach. Ważna jest jednoznaczność oznaczeń, szczególnie w miejscach na skrzyżowaniu dróg/korytarzy.


Wniosek jest taki, że znaki bezpieczeństwa BHP są kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników oraz osób odwiedzających dane miejsce. Znajomość i przestrzeganie tych piktogramowych, symbolicznych zasad jest nieodzownym elementem każdego środowiska pracy w celu minimalizacji ryzyka wypadków, chorób zawodowych i zagrożeń życia.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie