BHP Instruktaż Ogólny i Stanowiskowy: Rodzaje, Cele i Ramowe Programy

10.10.2022
BHP Instruktaż Ogólny i Stanowiskowy: Rodzaje, Cele i Ramowe Programy

Cele instruktaży BHP

Instruktaż ogólny ma na celu zapewnienie uczestnikom szkolenia poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w Kodeksie Pracy, w regulaminach pracy oraz są zgodne z przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi w danym miejscu pracy.  Ważnym punktem takiego instruktażu jest również pierwsza pomoc – umiejętność jej udzielenia podczas wypadku.Instruktaż stanowiskowy zapewnia pracownikom zapoznanie się z niebezpiecznymi czynnikami występującymi na ich stanowiskach (i w bezpośrednim otoczeniu) oraz poziomem ryzyka zawodowego. Przestawia także metody radzenia sobie z zagrożeniami (środki ochrony) oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaż ogólny BHP

Instruktaż BHP ogólny to podstawowa forma szkolenia, które jest wymagane od każdego pracownika w momencie rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Ma na celu zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w firmie lub instytucji. Przeznaczone jest ono dla wszystkich osób (pracowników), które rozpoczynają pracę w danym miejscu pracy. Kluczowym pytaniem jest jednak: kto przeprowadza instruktaż ogólny BHP?

Kto przeprowadza instruktaż ogólny BHP?

Przeważnie jest to pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba, często z działu BHP lub specjalnie przeszkolona. Jest ona odpowiedzialna za przeprowadzenie tego rodzaju szkolenia. Instruktaż ten obejmuje zagadnienia takie jak stosowanie sprzętu ochrony osobistej, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, identyfikacja zagrożeń oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP

Instruktaż BHP stanowiskowy, jak sama nazwa wskazuje, jest bardziej zindywidualizowany. Pracownicy otrzymują to szkolenie na podstawie specyfiki swojego stanowiska pracy. Instruktaż ten skupia się na zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośrednio związanych z danym stanowiskiem. 

Szkolenie jest skierowane dla pracowników nowozatrudnionych, przenoszonych lub w przypadku zmian w organizacji pracy/danego stanowiska. Instruktaż dotyczyć środowiska pracy narażającego pracowników na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych i/lub niebezpiecznych. Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich innych, często tymczasowych pracowników, stażystów czy studentów odbywających praktyki w danym miejscu pracy.

Instruktaż stanowiskowy BHP – kto przeprowadza? 

W większości przypadków instruktaż przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba, która zarządza pracownikami lub sam. Warunkiem jest posiadanie kwalifikacji i odpowiedniego doświadczenia zawodowego, a także przeszkolenia z zakresu przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP obejmuje bardziej szczegółowe informacje dotyczące ryzyka związanego z daną pracą, sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych i procedur ewakuacyjnych. 

Instruktaż stanowiskowy – jak często?

Jak często powinno się przeprowadzać takie szkolenie? Generalnie przepisy nie narzucają wprost obowiązku powtarzania instruktażu stanowiskowego. Szkolenie wstępne bhp (na które składa się instruktaż ogólny oraz stanowiskowy) jest ważne przez 6 miesięcy w przypadku stanowisk kierowniczych i 12 miesięcy w przypadku pozostałych stanowisk. Po tym czasie pracownik musi odbywać szkolenia okresowe.

Poza samymi przepisami prawa organizacje, zwłaszcza większe, mogą posiadać jednak wewnętrzne procedury, które zakładają odbywanie przez pracowników czegoś na kształt ponownego instruktażu stanowiskowego. To jak często będę się one odbywały, zależy od od decyzji danej organizacji, a głównym kryterium powinna być tutaj ocena ryzyka związanego z danym stanowiskiem oraz zmiany w przepisach BHP jakie zaszły od ostatniego takiego szkolenia. W praktyce, instruktaż stanowiskowy jest często organizowany przy zmianach stanowiskowych lub wprowadzeniu nowych procedur i technologii. Każdy instruktaż dotyczy danego stanowiska, dlatego jeśli pracownik zatrudniony jest na kilku, powinien przejść każdy instruktaż osobno.

Czas jego trwania uzależniony jest od doświadczenia zawodowego pracownika oraz wymiaru zagrożeń obejmowanego przez niego stanowiska. Powyższy instruktaż zakończony jest testem lub egzaminem, sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie pracy zgodnej z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. 

Ramowe Programy Instruktażu BHP 

Aby zapewnić skuteczność instruktażu BHP ogólnego i stanowiskowego, pracodawcy powinni opracować programy tych szkoleń oparte o ich ramowe programy zawarte w samym Rozporządzeniu. Te programy powinny uwzględniać wymienione wcześniej kluczowe kwestie, takie jak stosowanie sprzętu ochrony osobistej, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, identyfikacja zagrożeń oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Skrót i najważniejsze informacje dotyczące ramowego programu instruktażu ogólnego

Szkolenie powinno odbywać się na podstawie opracowanego przez organizatora szkolenia programu oraz zawierać i opierać się o niezbędne środki dydaktyczne, pozwalające lepiej i efektywniej nauczać. Do takich środków należą m.in. filmy, tablice czy fantomy do pierwszej pomocy. Bloki dydaktyczne podzielone są na jednostki 45 minutowe.

Ramowy program instruktażu ogólnego można w przystępnej formie znaleźć tutaj. Najważniejsze bloki tematyczne obejmują tematykę: obowiązków i praw pracowników, odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp, zasad przemieszczania się po miejscu pracy, zagrożeń w zakładzie pracy, podstawowych zasad bezpiecznej obsługi narzędzi/urządzeń, zapoznania się ze środkami ochrony, porządku i czystości w miejscu pracy, profilaktyki zdrowotnej i pomocy lekarskiej, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie wypadku, w tym udzielania pierwszej pomocy.

Skrót i najważniejsze informacje dotyczące ramowego programu instruktażu stanowiskowego

Szkolenie powinno odbywać się w formie instruktażu w oparciu o ramowy program dotyczący danego stanowiska. Dobrze jest uwzględnić następujące etapy: rozmowę wstępną na temat szkolenia (instruktor i pracownik), pokaz i instrukcję procesu pracy (elementy pomieszczenia, stanowiska itp.), próbę samodzielnego przeprowadzenia procesu pod okiem instruktora, przechodzącą w pracę samodzielną, sprawdzenie i ocenianie sposobu pracy pracownika.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie https://lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-gospodarki-i-pracy-w-sprawie-szkolenia-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/

Wnioski 

BHP instruktaż ogólny i stanowiskowy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż ogólny ma na celu wprowadzenie pracowników w ogólne zasady bezpieczeństwa, podczas gdy instruktaż stanowiskowy koncentruje się na specyfice danego stanowiska. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają obowiązek dbać o przestrzeganie tych zasad. Regularność przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz odświeżania instruktażu ogólnego zależy od zmian w miejscu pracy oraz przepisach BHP obowiązujących w danym regionie. Dbałość o właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie BHP jest kluczowa dla zapobiegania wypadkom i zachowaniu zdrowia pracowników. Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące BHP mogą różnić się w zależności od kraju i branży, dlatego zawsze warto konsultować się z lokalnymi organami regulacyjnymi oraz ekspertami ds. BHP, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że miejsce pracy jest bezpieczne i zdrowe dla wszystkich pracowników.


Dla Pracodawców: Zgłoś Pracownika na szkolenie

Potrzebujesz przeszkolić swoich Pracowników?Zgłoś się do nas

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie