Aktualności

Budynki: obowiązki właściciela i zarządcy
Pracodawca ma obowiązek utrzymania obiektów budowlanych i znajdujących się tam pomieszczeń pracy adekwatnie do przepisów bhp. Dotyczy to także terenów i urządzeń z nimi powiązanych. Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Jest to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku.
Czytaj więcej
BHP: pomieszczenia pracy
Pomieszczenia pracy stałej to takie, gdzie pracownik wykonuje swoją pracę dłużej niż 4 godziny w ciągu doby. Pomieszczenia pracy czasowej to takie, gdzie łączny czas przebywania tego samego pracownika wynosi w ciągu doby 2-4 godzin. Przepisy określają także minimalną kubaturę i powierzchnię pomieszczeń pracy.
Czytaj więcej
BHP: obiekty budowlane
Każdy obiekt budowlany, gdzie są pomieszczenia do pracy, musi (wg art. 213-214 kp) spełniać wymagania w zakresie bhp. Budowa lub przebudowa budynków, w których mają być pomieszczenia pracy, muszą być wykonane według projektów uwzględniających bhp, a także muszą posiadać pozytywne opinie odpowiednich rzeczoznawców.
Czytaj więcej
BHP: zagrożenia biologiczne
W poniższych aktach prawnych zostały określone wymagania bhp związane z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych: art. 222 kp oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
Czytaj więcej
BHP: zagrożenia chemiczne
Czynniki chemiczne w środowisku pracy występują w bardzo wielu branżach, np. w zakładach drukarskich, szpitalach i laboratoriach, w budownictwie i branżach pokrewnych, warsztatach samochodowych i mechanicznych, przy profesjonalnym sprzątaniu, w stolarniach, lakierniach, przy konserwacji dzieł sztuki, itp. Substancje chemiczne występują w powietrzu jako gazy, aerozole, pary, ciecze lub ciała stałe. Wchłanianie ich następuje głównie drogą oddechową, przez skórę i z przewodu pokarmowego.
Czytaj więcej
Choroby zawodowe
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych określa, co jest nazywane chorobą zawodową – choroba, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które wystąpiły w środowisku pracy lub taka, która została wywołana przez sposób wykonywania pracy (art. 235 kp).
Czytaj więcej
Instruktaż, kurs, samokształcenie...
Instruktaż, kurs, samokształcenie kierowane, seminarium - poznaj definicje z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. 
Czytaj więcej
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera informację na temat: pracownika (imię, nazwisko, datę urodzenia), rodzaju ukończonego szkolenia, formy jego realizacji, organizatora szkolenia, daty przeprowadzenia oraz celu szkolenia.
Czytaj więcej
Szkolenie BHP: pracownicy biurowi
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych nierobotniczych. Obowiązkiem przejścia takiego szkolenie objete są również osoby pracujące jako specjaliści w firmach, w placówkach służby zdrowia, jednostkach oświaty, szkołach wszystkich szczebli, gdzie zajmowane stanowisko może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie.
Czytaj więcej
Karta szkolenia BHP
Wzór karty szkolenia BHP znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP. Aby karta mogła zostać uznana za poprawną i zgodną z formą przedstawioną w rozporządzeniu powinna zawierać...
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie